Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 listopada 2019 r. doszło do popisania umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym pomiędzy Miastem Gdańsk a reprezentowaną przez Kancelarię spółką GGI Dolne Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która została stworzona przez konsorcjum złożone z Euro Styl S.A. i INOPA S.A. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem rozpoczętego w 2016 r. przez Miasto Gdańsk postępowania o wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”. Kancelaria doradzała w tym procesie na każdym jego etapie, począwszy od założenia spółki będącej obecnie partnerem prywatnym, przez przygotowanie i złożenie oferty, negocjacje ostatecznego kształtu umowy aż po jej podpisanie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł nettow tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie pod realizację inwestycji publicznych, m.in.: nowe przedszkole, centrum aktywności lokalnej, nowoczesny kompleks sportowy, drogi i ciągi piesze, a także zagospodarowanie terenów zielonych pod nowe miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji. Inwestycje o charakterze komercyjnym powstaną na nieruchomościach, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie.

W ramach projektu, GGI Dolne Miasto zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, stanowiące uzupełnienie działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Gdańsk. Na terenach objętych projektem, zgodnie z warunkami postępowania i w poszanowaniu wartości historycznych Dolnego Miasta, powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe, a także tereny rekreacyjne i zielone. Dzięki renowacji i adaptacji, dawny blask odzyska też kilka zniszczonych i niewykorzystywanych obecnie budynków.