OBSZARY PRAKTYKI
Podstawowe obszary specjalizacji

Nieruchomości i inwestycje budowlane

 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w procesie sprzedaży budynków biurowych i sklepów wielkopowierzchniowych
 • reprezentowanie i kompleksowe doradztwo prawne w projektach sprzedaży nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym i zmiany ich funkcji na nieruchomości biurowe i mieszkaniowe
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w procesach pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji budowlanych
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów z wykonawcami robót budowlanych i remontowych, w tym umów o generalne wykonawstwo
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy, a także innych o korzystanie z nieruchomości
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w procesie komercjalizacji budynków biurowych i sklepów wielkopowierzchniowych
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w procesie lokalizacji, budowy i komercjalizacji hoteli, w szczególności sporządzanie  oraz negocjowanie umów najmu powierzchni hotelowych i umów franczyzy
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w sprawach dotyczących służebności, użytkowania oraz hipoteki
 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • doradztwo prawne oraz udział w postępowaniach wywłaszczeniowych i reprywatyzacyjnych
 • doradztwo prawne w procesie optymalizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • udział w postępowaniach o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a także w sprawach dotyczących zapłaty tej opłaty oraz sprawach o zwrot nadpłaconej opłaty rocznej
 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • doradztwo prawne, w tym optymalizacja oraz udział w postępowaniach dotyczących ustalenia opłaty planistycznej
 • doradztwo prawne, w tym optymalizacja oraz udział w postępowaniach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej
 • doradztwo prawne podczas procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa rzeczowego oraz roszczeń z zakresu prawa zobowiązań, dotyczących nieruchomości
 • pełnienie obowiązków administratora hipoteki

Prawo morskie

 • obsługa prawna podmiotów z branży stoczniowej, w tym stoczni oraz wykonawców prac dotyczących budowy i remontów statków i okrętów
 • obsługa prawna stacji pilotowych
 • obsługa prawna biur projektowo-konstrukcyjnych oferujących usługi inżynierskie i projektowe dla przemysłu stoczniowego i offshore
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów o budowę, naprawę i konserwację statków i okrętów
 • doradztwo prawne w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o budowę, naprawę i konserwację statków i okrętów
 • doradztwo prawne w procesie nabywania i sprzedaży statków
 • reprezentowanie i doradztwo prawne w procesach pozyskiwania finansowania na budowę statków i okrętów
 • doradztwo prawne w procesie rejestracji statków
 • doradztwo prawne w procesie ustanowienia i zmiany prawa rzeczowego na statku (hipoteka morska)
 • doradztwo prawne oraz udział w postępowaniach dotyczących wypadków morskich
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed Izbami Morskimi
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów o budowę lub remont statku i okrętu
 • dochodzenie roszczeń z zakresu usług pilotowych

Prawo spółek i restrukturyzacje kapitałowe

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu spółek prawa handlowego
 • doradztwo prawne i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do powstania, przekształcenia, podziałów i likwidacji spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie statutów, aktów założycielskich i umów spółek, planów przekształcenia, planów połączenia, planów podziału i dokumentacji likwidacyjnej
 • doradztwo prawne w zakresie rejestracji i zarządzania spółkami i funduszami w obcych jurysdykcjach, w tym spółkami i funduszami cypryjskimi i luksemburskimi
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej spółek
 • doradztwo prawne i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji zbycia lub nabycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie due dilligence przedmiotu transakcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, w tym umów inwestycyjnych, obsługa czynności potransakcyjnych wynikających z obowiązków informacyjnych i rejestracyjnych
 • doradztwo prawne i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia procesów związanych z majątkiem spółki, w tym procesu podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia udziałów
 • obsługa organów spółek kapitałowych i wspólników spółek osobowych, w tym przygotowywanie dokumentacji zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników i zapewnienie obsługi posiedzeń organów Spółek
 • pełnienie funkcji przewodniczącego obrad na zgromadzeniach wspólników bądź akcjonariuszy
 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania informacjami poufnymi w spółkach publicznych i w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych (ESPI, EBI);
 • doradztwo prawne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, w szczególności w postępowaniach dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych
 • przygotowywanie i dostosowywanie dokumentacji spółek publicznych do wymogów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • przygotowywanie przyjmowanych przez spółki i grupy kapitałowe nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zasad dobrych praktyk wraz z przygotowaniem i dostosowaniem dokumentacji wymaganej zgodnie z przyjętymi zasadami
 • przygotowywanie i dostosowywanie dokumentacji instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
 • doradztwo prawne i udział w przygotowywaniu dokumentacji mającej na celu wprowadzenie transparentności w prowadzeniu działalności gospodarczej, standardów zawodowych i etycznych, narzędzi systematyzujących procesy zarządcze i nadzorcze

Prawo bankowe

 • przygotowywanie na zlecenie banku lub oddziału instytucji kredytowej wzorów umów kredytu, w tym umów kredytu konsumenckiego
 • doradztwo prawne związane ze świadczeniem usług finansowych przez banki i oddziały instytucji kredytowych, w tym usług oferowanych on-line oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość
 • występowanie w imieniu banku w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi regulatorami
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji prawnych obowiązujących banki i oddziały instytucji kredytowych, w tym rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związku Banków Polskich, decyzji i interpretacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Finansowego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów agencyjnych, umów z biurami informacji gospodarczej, umów na świadczenie usług windykacji należności banku oraz innych umów zawieranych w ramach outsourcingu bankowego
 • przygotowywanie wzorów pism kierowanych do klientów banków, doradztwo prawne w procesie rozpatrywania reklamacji
 • zgłaszanie wierzytelności oraz reprezentowanie banku w postępowaniach upadłościowych, w tym w ramach upadłości konsumenckiej
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

Finansowanie przedsiębiorstw

 • przygotowywanie i negocjowanie umów kredytu, pożyczki, a także umów o ustanowieniu zabezpieczeń, w tym hipoteki i zastawów rejestrowych
 • doradztwo prawne i przygotowywanie dokumentacji związanej z prywatnymi i publicznymi emisjami obligacji, w tym obligacji emitowanych przez niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte i obligacji korporacyjnych
 • doradztwo prawne i przygotowanie dokumentacji związane z emisją udziałów i akcji, w tym sporządzanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego
 • przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych z krajowymi i międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi
 • doradztwo prawne przy tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi
 • pełnienie obowiązków administratora hipoteki i zastawu rejestrowego

 

Sekurytyzacja wierzytelności

 • doradztwo prawne przy zakładaniu i zarządzaniu niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (NSFIZ)
 • doradztwo prawne w procesie sprzedaży przez wierzycieli pierwotnych portfeli wierzytelności nieregularnych (NPL)
 • przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży portfeli wierzytelności nieregularnych, umów o subpartycypację oraz umów o ustanowieniu zabezpieczeń, w tym zastawów rejestrowych
 • doradztwo przy emisjach przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte (NSFIZ) certyfikatów inwestycyjnych
 • doradztwo prawne w zakresie obsługi procesu dochodzenia sekurytyzowanych wierzytelności
 • występowanie w imieniu wierzyciela w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych związanych z dochodzeniem sekurytyzowanych wierzytelności
Pozostałe obszary praktyki

Ochrona danych osobowych

doradztwo prawne związane ze świadczeniem przez przedsiębiorców usług, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych konsumentów

wdrażanie u administratorów danych osobowych wymogów prawnych wynikających z przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

przygotowywanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych wymaganej przepisami RODO, w tym polityki bezpieczeństwa danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, instrukcji postępowania w przypadku naruszeń danych osobowych, a także rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych

przygotowywanie projektów umów zawieranych przez administratorów danych osobowych z innymi podmiotami, w szczególności umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych odpowiadających wymogom RODO

przygotowywanie wzorów klauzul obejmujących wykonanie obowiązku informacyjnego w stosunku do konsumentów, kontrahentów oraz pracowników / współpracowników administratora danych osobowych

przygotowywanie wzorów zgód udzielanych przez konsumentów, kontrahentów oraz pracowników / współpracowników administratora danych osobowych na przetwarzanie ich danych osobowych

doradztwo prawne w procesie udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez konsumentów w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych

występowanie w imieniu administratorów danych osobowych w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

doradztwo prawne w zakresie regulacji prawnych obowiązujących administratorów danych osobowych, w tym decyzji i interpretacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 • doradztwo prawne związane ze świadczeniem przez przedsiębiorców usług na rzecz konsumentów, w tym usług oferowanych on-line oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość
 • przygotowywanie wzorów umów, regulaminów, formularzy informacyjnych, ogólnych warunków umów i innych dokumentów z zakresu prawa ochrony konsumentów
 • przygotowywanie wzorów pism i wezwań do zapłaty kierowanych do konsumentów, doradztwo prawne w procesie rozpatrywania reklamacji
 • występowanie w imieniu przedsiębiorców w postępowaniach sądowych prowadzonych z udziałem konsumentów
 • występowanie w sprawach z zakresu prawa ochrony konsumentów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji prawnych obowiązujących przedsiębiorców w relacjach z konsumentami, w tym decyzji i interpretacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego
 • doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć w aspekcie przepisów o ochronie konkurencji, w tym dokonywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do organów ochrony konkurencji (Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 • badanie zgodności umów handlowych z prawem konkurencji
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
 • występowanie w imieniu przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji, w tym także w postępowaniach wykorzystujących program łagodzenia kar, oraz w postępowaniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji

Transport krajowy i międzynarodowy

 • sporządzanie projektów umów spedycji, przewozu oraz składu, w tym ogólnych warunków tych umów
 • sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i innych o korzystanie z powierzchni magazynowych
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań oraz czasu pracy kierowców
 • dochodzenie roszczeń z tytułu usług transportowych i z nimi związanych
 • przygotowywanie umów ramowych o świadczenie usług transportowych
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w przetargach na świadczenie usług transportowych
 • przygotowywanie umów o współpracy z podwykonawcami usług transportowych

Postępowania sądowe i administracyjne

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przedsądowym, w tym podczas negocjacji ugodowych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu mediacyjnym
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich instancji
 • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentowanie Klienta przed sądami polubownymi oraz arbitrażowymi
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie pism procesowych, a także środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, odwołanie), w tym nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie nieważności)
 • przeprowadzanie audytów prawnych spraw sądowych zarówno przed ich wszczęciem, jak i pozostających w toku